Обществени поръчки

Процедура по пряко договаряне за възлагане добива на дървесина в обект № 1 на територията на Община Макреш

Прикачени файлове

Изпълнение на СМР за ремонт на територията на Община Макреш по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Основен ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Основен ремонт сграда кметство село Подгоре“; „Основен ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Основен ремонт сграда Читалище село Толовица“; Обособена позиция №2: Текущ ремонт на обекти: „Благоустрояване улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село Вълчек“.

Прикачени файлове

Процедура по ЗОП, събиране на оферти чрез обява по чл.20, ал.3,т.1, с предмет: „Изпълнение на СМР за основен ремонт на територията на Община Макреш по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Ремонт сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Ремонт сграда Читалище село Толовица“; Текущ ремонт за Обособена позиция №2: „Благоустрояване улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село Вълчек“;

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ЗОП: Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОТНОСНО: Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” за срок до 31.12.2020 година и за детските заведения, открита с обява № 4/06.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9093679 от 06.01.2020година и удължен със следваща обява №15/27.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9096031от 27.01.2020 година.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.193 ОТ ЗОП
СЪОБЩАВАМ:
ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл. 193 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” за срок до 31.12.2020 година и за детските заведения, открита с обява № 4/06.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9093679 от 06.01.2020 година и удължен със следваща обява №15/27.01.2020 година, публикувана на профила на купувача, с идентификационен номер на изпратената информация в АОП 9096031от 27.01.2020година със следните мотиви:
За участие в обществената поръчка не е подадена нито една оферта за участие в предвидения в обявата срок и удължен със следваща обява.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ
……………П………………
МИТКО АНТОВ
 

 __________________________________________________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ
Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции за нуждите на Община Макреш по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Макреш” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” за срок до 31.12.2020 година и за детските заведения е удължен до 15,00 часа на 31.01.2020 година.
Офертите ще бъдат разглеждани на 03.02.2020 година от 09:30 часа.

Прикачени файлове

Документацията за обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Кирееево и с.Подгоре, община Макреш“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и с.Подгоре, община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP001-7.001-0119 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските райони“, открита с Решение № 217 от 22.08.2019 година и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под № 929441 от 22.08.2019 година Ви информиране, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 01.11.2019 година в 13:00 часа в Заседателната зала на Община Макреш, с.Макреш, ул.“Георги Бенковски“ №88.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……П…………………
/Р.Длъгнекова/

Прикачени файлове

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №1 „Ремонт сграда съблекалня стадион, покрив и фасада село Макреш“; “Ремонт Читалище „Митко Марков“ село Макреш“; „Ремонт Здравна служба село Раковица“; „Ремонт покрив и вътрешен ремонт сграда Пенсионерски клуб в ОУ „Христо Ботев“ село Раковица“; “Ремонт покрив сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт покрив Читалище село Толовица“;  „Ремонт на пивница село Киреево“;

             Обособена позиция №2 „Ремонт отводнителна канализация село Макреш“; „Благоустрояване улица 26-та село Раковица“; „Благоустрояване село Подгоре“; „Благоустрояване се Цар Шишманово“; „Ремонт на водосток село Киреево“; “Благоустрояване село Вълчек“

Прикачени файлове

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. Киреево и с. Подгоре, община Макреш“

Прикачени файлове

Избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш, област Видин“

СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш е удължен до 15,00 часа на 04.01.2019 година.

Офертите ще бъдат разглеждани на 07.01.2019 година от 10.00 часа.

Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

Прикачени файлове

Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш

Прикачени файлове