Профил на купувача

Покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект: „Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. Киреево и с. Подгоре, община Макреш“

Прикачени файлове

Избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш, област Видин“

Прикачени файлове

Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

Прикачени файлове

Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и почистващи препарати по обособени позиции

Прикачени файлове

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Макреш

Прикачени файлове

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на Основно училище „Христо Ботев“ в с. Раковица, Община Макреш

Прикачени файлове

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен Социален патронаж – Макреш

Прикачени файлове

Ремонт на сграда ДСП

Прикачени файлове

Доставка на хранителни продукти и миещи препарати за нуждите на Детската градина, Домашен социален патронаж и Социалната трапезария за 2017 година

Прикачени файлове