Проекти

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Координатор”

pril.6_Dekl_lichni_danni. pril7 Deklar. заявление координатор Обява лоординатор

Прикачени файлове

Проект „Грижа в дома община Макреш“, резерви потребители

Обява потребители – резерви – 2

заявление потребител

Прикачени файлове

О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на чакащи служители на длъжност „Домашен помощник”

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на служители, утвърдена от  Кмета  на Община Макреш.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома  община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „АОФД“ – община Макреш. с. Макреш, област Видин обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.03.2024г.

Всички желаещи и одобрени кандидати при липса на свободни работни места ще бъдат включени в списък на чакащите и при необходимост ще бъдат потърсени от Дирекция „АОФД“ община Макреш.

На длъжност „Домашен помощник” ще се назначат лица на трудов договор. Лицата ще бъдат назначавани според необходимостта.;

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Макреш”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат навършени 18 години;
 2. Да не са осъждани;
 3. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Умения и нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа;
 2. Автобиография –  в свободен текст;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – Приложение № 6;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец – приложение № 7;
 6. Лична карта – При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • от сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – makrsh@b-trust.org в раздел Проекти Грижа в дома  община Макреш
 • документите са разнесени по кметствата на населените места в Община Макреш

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  за 1 брой вакантно място ще продължи   до 03.11.2023г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в офиса на проекта в сградата на община Макреш, Дирекция „АОФД“ с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“-община Макреш, с. Макреш,  ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Проект  BG05SFPR002-2.001-0072-С01 „Грижа в дома   община Макреш”, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Прикачени файлове

О Б Я В А ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗЕРВИ ЗА с. МАКРЕШ, ОБЩИНА МАКРЕШ

Поради изчерпване на списъка на желаещите кандидат потребители от с. Макреш и във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0072-С01 по проект „Грижа в дома община Макреш”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Дирекция „Административно обслужване и финансова дейност“ –с. Макреш Община Макреш уведомява населението на Община Макреш, че набира желаещи потребители да ползват интегрирана здравно социална услуга „Грижа в дома”.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския съюз, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Хора с увреждания;
2. Възрастни лица в невъзможност от самообслужване.

Следва да се има в предвид, че под „Възрастни лица в невъзможност от самообслужване” се разбира лице над 65г. годишна възраст.

Продължителността на проекта е 13 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги 12 месеца.
При кандидатстване желаещите да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”, представят следните задължителни документи:
1. Заявление (по образец);
2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): Експертно решение на ТЕЛК , протокол на ЛКК, други медицински документи;
3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)
4. При подаване на заявлението по т.1, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност (Лична карта), който документ ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, само за сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис.;

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 27.10. 2023 г.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
• от сградата на Община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88;
• от офиса на проекта в сградата на Община Макреш, Дирекция „АОФД“;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Макреш – www.makresh@b-trust.org в раздел Проекти
За повече информация: г-н Емил Йонов – Директор Дирекция „УТСД“/Ръководител проект-община Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88, телефон за връзка 0879639006

Декларация_ЗЗЛД заявление потребителДекларация_ЗЗЛДзаявление потребител

Прикачени файлове

ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи във връзка с консултиране разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект за подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-107/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Работните срещи ще се проведат при следния график:

 • 09.2023 г. от 10:00 ч. в залата на НЧ „НАДЕЖДА“, с. Раковица;

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“, ул. „Алеко Константинов“ №5, гр. Белоградчик, община Белоградчик, както и на телефон 0877 871 644.

Очакваме Вашето активно участие!

Община Макреш стартира процедура за набиране на списък на чакащите за ползване на социални услуги потребители, на които при наличие на свободни часове и отпаднали потребители ще се предоставя социалната услуга.

обявление_потребители банка с резерви

Прикачени файлове

Обявление

Община Макреш стартира процедура за набиране на за набиране на списък на чакащите за длъжността личен асистент, който при освобождаване на свободно място ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Прикачени файлове

СПИСЪК на оценените и класирани кандидати

СПИСЪК
на оценените и класирани кандидати за заемане на длъжностите:
„Психолог“; „Медицински специалист“; при осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижи. Договор №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома община Макреш.

Днес 28.02.2023г. в Дирекция АОФД от 10,00 часа в съгласно Заповед № 32/02.02.2023 г. на Кмета на община Макреш след отказ на избраните лица за длъжностите медицинска сестра и психолог се проведе комисията се събра и разгледа документите на подалите лица за медицинска сестра Татяна Стефанова Тодорова за психолог Лора Стефанова Стоянова след преценка на съответствие на подадените документи и проведено събеседване за преценка на мотивацията, емоционалната устойчивост, организираност и отговорност на лицата, комисията взе решение да предложи на кмета на община Макреш да сключи граждански договори със горепосочените лица по проект „Грижа в дома община Макреш“.

Председател на комисията:
Илонка Милчева Мишева /п/……………….

Членове:
1. Иванка Станчева Иванова /п/………..

2. Людмила Величкова Любенова/п/……..