Избори Ноември, 2021

Заповед избирателна секция Раковица за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването

З А П О В Е Д № 346/04.11.2021 г.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и чл. 10 /1/ от Изборния кодекс

О П Р Е Д Е Л Я М :

Избирателна секция 052500006 – Раковица за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за изборите за Президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да бъде качена на интернет страницата на общината.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, ,секретаря на общината ,кмет на кметство, кметските наместници и гл.спец.“Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/М.АНТОВ /

Заповед избирателни секции

З А П О В Е Д  № 330/20.10.2021 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Избирателни секции на територията на община Макреш, както следва :

052500008- с.Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интирнит страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/М.АНТОВ /

Kонсултации за определяне на състав на Секционни избирателни комисии

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение на 46-ото Народно събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България и Указ №245 от 14.09.2021 г на Президента на Република България., на 06 октомври 2021г. от 09.00 часа в залата на Общинска администрация – Макреш, ул. “Георги Бенковски“ №88, с. Макреш, ще се проведат консултации за определяне на състав на Секционни избирателни комисии в община Макреш за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021г
Съгласно чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание на Република България, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Партиите и коалициите, които ще участват в консултациите, следва да представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и съотносими решения на ЦИК:
1. Писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Към предложението по т.1 се прилага:
4.1 Списък на резервните членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК;
Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки за COVID-19 и указанията за провеждане на мероприятия в закрити помещения.

/П/
Митко Антов
Кмет на община Макреш