Общински съвет

Доклади ПК от 05.03.2024г

Дневен ред – 12.03.2024

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради публична общинска собственост в Община Макреш за 2024 г.
3. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
4. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
5. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
6. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
7. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.
8. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026) Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)
9. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
10. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
11. Разни и питания към кмета на община Макреш

ДНЕВЕН РЕД – 05.03.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.03.2024 г. /Вторник/ от 10 ,00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „Законност, обществен ред и сигурност“

ДНЕВЕН РЕД
1.Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.

10:15 часа в заседателната зала на ОбА-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ и „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм„ към общински съвет
ДНЕВЕН РЕД

1. Извършване на текущи ремонти на пътища и сгради в Община Макреш за 2024 г.
2. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
3. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
4. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
5. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
6. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.

11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026)
Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)

11,15 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване„ към Общински съвет Макреш, при следния проект на
ДНЕВЕН РЕД

1. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
2. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

 

Прикачени файлове

Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект на План за действие на община Макреш за периода 2024 – 2026 г. в изпълнение на областна стратегия за равенство, приобщаване на ромите(2021-2030г.)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 28.02.2024 г./ на настоящия проект на План за действие на община Макреш за периода 2024 – 2026 г. в изпълнение на областна стратегия за равенство, приобщаване на ромите(2021-2030г.) на интернет страница на общината https: makresh@b-trust.org, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 29.01.2024 г.

Отговорен служител:
E-mail: makresh@b-trust.org

Дата на откриване: 29.01.2024 г.
Дата на приключване: 28.02.2024 г.

Мотиви към Проект на План за действие на община Макреш за периода 2024-2026г.
Проект на План за действие на община Макреш за периода 2024-2026г.
Dokumenti

Справка на постъпили предложения

Прикачени файлове

Доклад от съвместно заседание на ПК БФОС, ИСТТТ, ЗОРС от 08.02.2024г.

Днес 08.02.2024 г. От 10,02 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, област Видин се проведе съвместно заседание на постоянните комисии по „Бюджет, финанси и общинска собственост“, „Законност, обществен ред и сигурност“ и „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ към общински съвет Макреш.
Николай Николов –
На заседанието присъстваха: Председателя на общински съвет Макреш Цветан Георгиев, кмет на община Макреш Митко Антов и Павел Петков юрист към общински съвет.
Председател на ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“ Николай Николов, зам. председател Саня Кирилова и членове Ивайло Рангелов, Иван Андреев и Митко Вълчев.
Председател на ПК Законност, обществен ред и сигурност“ Веселин Велков, зам. председател Митко Вълчев и членовете Ивайло Рангелов и Перо Василев.
Председател на ПК „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ Саня Кирилова зам. председател Владислав Василев и членовете Герго Гергов и Николай Николов.
Отсъства Мариана Маринова член на комисиите по Законност, обществен ред и сигурност“ и Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“
(още…)

Доклад на комисията земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване от 08.02.2024

Днес 08.02.2024 г. от 12,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш се проведе заседание на постоянната комисията по „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване“
На заседание взеха участие: Председателя на комисията Ивайло Рангелов и членове Веселин Велков, Владислав Василев и Герго Гергов, Председателя на общински съвет Цветан Георгиев и кмета на община Макреш Митко Антов.
Ивайло Рангелов – Добър ден откривам днешното заседание на постоянната комисията по „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване“ към общински съвет Макреш.
Имам предложение и протокол от проведено събрание със земеделските производители по повод отдаване на ОПФ и пътищата за ползване на територията на община Макреш за 2024г.
Предлагам да гласуваме дневния ред. (още…)

Дневен ред, заседание 15.02.024

Изх.№ 68 /12. 02.2024г.

До
общински съветници,
кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане структурата на ОбА-Макреш;
2. Приема бюджета на Община Макреш за 2024 година;
3. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в Община Макреш за 2024 г.
4. Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година;
5. Предоставяне на парична помощ при раждане или осиновяване на дете .
6. Предоставяне средства за кръводаряване.
7. Отпускане на финансови средства на селата за провеждането на обществено – значими мероприятия през 2024 г.
8. Отпускане на финансови средства за спорт.
9. Програма за управление на Общината през 2024 година“
10. Превеждане на членски внос за 2024г. по сметката на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
11. Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Макреш.
12. Годишен план за паша за 2024 година.
13. Годишно разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите за 2024-2025 година.
14. Разни и питания към кмета на Община Макреш.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
Цветан Георгиев

 

Прикачени файлове

Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3

Прикачени файлове

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2024г. на община Макреш

На основание чл. 84. ал.(4) и (6) от Закона за публичните финанси на 25.01.2024 година от 10.00 часа  в заседателната зала на ОбА – Макреш, с. Макреш, ще се проведе П У Б Л И Ч Н О   О Б С Ъ Ж Д А Н Е на проекта на Бюджет 2024г. на ОбА- Макреш

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането