Постоянни комисии

Постоянни комисии към Общински съвет – Макреш мандат 2023-2027

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго … Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван … Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Митко … Вълчев

Веселин … Велков

Перо … Василев

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай … Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Саня … Кирилова

ЧЛЕНОВЕ : Ивайло … Рангелов

Иван … Андреев

Митко … Вълчев

КОМИСИЯ :  „ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин … Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Митко … Вълчев

ЧЛЕНОВЕ : Ивайло … Рангелов

Мариана …Маринова

Перо … Василев

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ивайло … Рангелов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай … Николов

ЧЛЕНОВЕ : Веселин … Велков

Владислав … Василев

Герго … Георгиев

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Мариана … Маринова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Саня … Кирилова

ЧЛЕНОВЕ : Владислав … Василев

Перо … Василев

Иван … Андреев

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Саня … Кирилова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Владислав … Василев

ЧЛЕНОВЕ : Герго … Гергов

Мариана … Маринова

Николай … Николов

Постоянни комисии Общински съвет – Макреш – Мандат 2015-2019г.

КОМИСИЯ : „ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Николов

ЧЛЕНОВЕ : Тихомир Тошев

Марияна Спасова

Веселин Велков

 

КОМИСИЯ : „БЮДЖЕТ , ФИНАНСИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ „      

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Рачев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЧЛЕНОВЕ : Катя Каменова

Иван Андреев

Тихомир Тошев

 

КОМИСИЯ : „ ЗАКОННОСТ , ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Веселин Велков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Герго Гергов

ЧЛЕНОВЕ : Перо Велков

Перо Рачев

Тинчо Трифонов

 

КОМИСИЯ : „ЗЕМЕДЕЛИЕ , ГОРИ , ЕКОЛОГИЯ И ВЕТЕРИНАРНО                  

                                                               ОБСЛУЖВАНЕ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Николай Николов

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Иван Андреев

ЧЛЕНОВЕ : Тинчо Трифонов

Марияна Спасова

Герго Гергов

 

КОМИСИЯ : „ КУЛТУРА , ОБРАЗОВАНИЕ , ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ , МЛАДЕЖКИ

                                                   ДЕЙНОСТИ И СПОРТ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Тихомир Тошев

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Перо Велков

ЧЛЕНОВЕ : Перо Рачев

Катя Каменова

Иван Андреев

 

КОМИСИЯ : „ИКОНОМИКА , СТРОИТЕЛСТВО , ТРАНСПОРТ , ТЪРГОВИЯ И

                                                      ТУРИЗЪМ „

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Марияна Спасова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ : Катя Каменова

ЧЛЕНОВЕ : Николай Николов

Перо Велков

Тинчо Трифонов