Обществено обсъждане

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

 

СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОТРЕБИТЕЛ    /вкл. начина на получаване на предложението/ Бележки и предложения приет/неприет мотиви
 

Няма получени предложения и/или становища.

 

 

27.02.2023г

Прикачени файлове

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частичнo от държавния бюджет.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.02.2023 г., за предложения и становища по проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на предложението в деловодството на Община Макреш, ул. „Георги Бенковски“ №88 и по електронен път на e-mail: makresh@b-trust.org

Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Анализа и приложенията към него са публикувани като приложения към настоящият документ.
Настоящият документ е и Доклад относно необходимостта от приемане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги този стратегически за общината документ.

1. Причини, които налагат приемането му и правно основание

С § 31 от Закон за социалните услуги /ЗСУ/ е регламентирано, че Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
В чл. 35 от ЗСУ, законодателят е дефинирал начина, по който се разработва Националната карта на социалните услуги, а именно чрез:
1. анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
2. предложения на общините в резултат на анализа по т. 1 за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Въз основа на анализите и предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане /АСП/ извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение за Национална карта на социалните услуги.
Нормативно определените ангажименти на общините са свързани с изготвянето на анализ на потребностите и предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.
С Наредбата за планирането на социалните услуги се уреждат критериите за определяне на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и на максималния брой потребители на тези услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет чрез включването им в Националната карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ, както и редът за нейното разработване и актуализиране. С наредбата се определят и критериите, редът и условията за разработване от общините на анализа на потребностите и предложенията по чл. 35, ал. 1 от ЗСУ, редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване на национално, областно и общинско ниво при разработването на Картата и др.
Съгласно чл.42, ал.2 от наредбата, обсъждането не може да е по-кратко от 30 дни.
Обсъждането на Анализа и приложенията към него при Областен управител на област Видин, съвместно с представители на всички общини в състава на областта е проведено на 27.01.2023г.
Страница 1 от 2

2. Целите, които се поставят

Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на община Макреш и област Видин; гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността; насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата; насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.
Спазване на основните принципи при предоставяне на социалните услуги за: наличие на различни видове социални услуги; достъпност на социалните услуги; индивидуализиране на подкрепата; всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата; превенция на институционализацията; зачитане правата на лицата, ползващи социални услуги, и гарантиране на активното им участие при вземането на решения; гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги; участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични ресурси.
Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне необходимостта от социални услуги и предоставянето им на територията на Община Макреш, които ще бъдат включени в Националната карта на социалните услуги на Република България

3. Очаквани резултати

Предоставяне на общодостъпни и специализирани социални услуги на територията в съотвтствие с потребностите и нормативните изисквания.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Проектът на Анализа е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, Кодекса за международно частно право, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство – Закон за социалните услуги, Наредба за планирането на социалните услуги.

13 февруари 2023г.

Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуването /до 25.02.2023 г./ на настоящия проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги на община Макреш на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредбата писмено с. Макреш, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 или на електронен адрес на община Макреш : e-mail: makresh@b-trust.org. дата на публикуване – 10.02.2023 г./

Отговорен служител: Людмила Величкова
Email: makresh@b-trust.org.

Дата на откриване: 10.02.2023 г.

Приложение №1

МОТИВИ
към Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш (Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове)

1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ:
С оглед кратките срокове за приемане Националната карта на социалните услуги. През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната уредба в социалната сфера – влезе в сила нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/.
На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги с Решение № 536/20.12.2022 г. /Протокол № 46 от 20.12.2022 г./ Общински съвет Макреш създаде Съвет по въпросите на социалните услуги като помощен орган към Общински съвет Макреш и Кмета на общината. За по-ефективна работа на Съвета е изготвен Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш, който да е в съответствие с неговите ангажименти.

2. Цели, които се поставят:
2. 1.Изработване на вътрешен нормативен акт, при зачитане принципите на обоснованост, отговорност, законност и прозрачност.
2.2. Повишаване ефективността и ефикасността на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Макреш.
2. 3.Осигуряване на прозрачност в процеса на планиране на социалните услуги на територията на общината.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ: За прилагането на Правилника не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати:
4.1.Утвърден Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш
4. 2.Повишена ефективност на работата на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш.
4.3. Осигурена възможност за участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране на социалните услуги на територията на общината.
4.4. Създадени условия за извършване на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.
4.5. Създадени условия за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Проект!

Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Макреш с Решение на Общински съвет – Макреш № 536 от 20.12.2022г.

Глава първа
Общи положения

Чл.1. Настоящият правилник урежда устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден в Община Макреш с Решение на Общински съвет № 536 от 20.12.2022г.
Чл.2. Съветът по въпросите на социалните услуги е консултативен орган, подпомагащ разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Макреш в сътрудничество с:
1. органи на местното самоуправление на другите общини в област Видин;
2. областна администрация;
3. териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи;
4. лица, ползващи социални услуги;

Глава втора
Устройство, дейност и организация на работа на Съвета по въпросите на социалните услуги

Чл. 3 (1) Съветът по въпросите на социалните услуги включва представители на потребители ползващи социални услуги предоставяни на територията на Община Макреш и представители на следните институции, организации и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
– Общински съвет с. Макреш
– Дирекция за социално подпомагане, гр. Димово;
– Регионална здравна инспекция – Видин;
– Регионално управление на образованието – Видин;
– Районно управление – Кула;
– Дирекция „Бюро по труда“ гр. Кула;
– Потребители ползващи социални услуги
(2) Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги е определен поименно със Заповед на Кмета на Община Макреш
(3) Приемането на нови членове, представители на различни организации от включените в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги се извършва след приемане на Решение от Общински съвет по предложение на Кмета на Община Макреш.
Чл. 4. Всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги, може да участва в заседанията му с право на един глас.
Чл. 5 (1) Съветът по въпросите на социалните услуги:
1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.
(2) Съветът по въпросите на социалните услуги може да осъществява пряко и други функции предвидени в законови или подзаконови нормативни актове.
Чл.6. (1) На първото си заседание, Съветът по въпросите на социалните услуги избира от състава си председател и резервен председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят/Резервният председател на Съвета по въпросите на социалните услуги:
1. представлява Съвета по въпросите на социалните услуги;
2. организира и ръководи дейността му;
3. насрочва, свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги;
4. удостоверява с подписа си провеждането на заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги.
Чл. 7 (1) Заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги са открити или при невъзможност за присъствие онлайн. На тях могат да присъстват и външни лица, които са получили писмена покана/разрешение за участие от Председателя/Резервния председател на Съвета.
(2) Заседанията на Съвета по въпросите на социалните услуги се свикват с изпращане на писмена покана от Председателя/Резервния председател до всеки член или на имейл. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието. Към поканата се прилагат всички материали, имащи отношение към дневния ред. Допустимо е Поканата да се изпраща и по електронен път.
(3) Заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги се свиква поне веднъж на 12 месеца и при необходимост.
Чл. 8 (1) Членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги потвърждават пред Председателя участието си в предстоящото заседание в срок от 3 дни преди провеждането на заседанието.
(2) В петдневен срок от получаването на поканата по чл. 7, ал. 2, всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред в Община Макреш.
(3) В петдневен срок от получаването на поканата по чл. 7, ал. 2, всеки член на Съвета по въпросите на социалните услуги може да прави предложение до Председателя/Резервния председател за включване на нови точки в дневния ред.
Чл. 9 (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват или участват повече от половината от членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги.
(2) Решенията на Съвета по въпросите на социалните услуги се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване от присъстващите на заседанието членове.
Чл.10 (1) За всяко заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги се съставя протокол и присъствен списък. Протоколът се подписва от Председателя/Резервния председател и от лицето, което го е съставило. Списъкът се подписва от присъстващите членове на Съвета.
(2) Кореспонденцията и документацията за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги се съхраняват в Община Макреш.
Чл. 11 За участието си в Съвета по въпросите на социалните услуги, членовете му не получават възнаграждение.
(1) Съветът по въпросите на социалните услуги осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Правилник е приет на заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, проведено на ………………………. в сградата на Община Макреш, и в изпълнение на Решение на Общински съвет- Макреш № …………………………..

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.МАКРЕШ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Митко Левчев Антов – Кмет на Община Макреш

Относно: Вземане на Решение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш в изпълнение на дейностите за развитие на социалните услуги.

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С оглед кратките срокове за приемане Националната карта на социалните услуги. През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната На основание чл. 27, ал.1 от Закона за социалните услуги с Решение № 536 /Протокол № 46 от 20.12.2022 г./ Общински съвет Макреш създаде Съвет по въпросите на социалните услуги като помощен орган към Общински съвет Макреш и Кмета на общината. За по-ефективна работа на Съвета е изготвен Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш, който да е в съответствие с неговите ангажименти.
Предлагам Общинският съвет да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Макреш приема Правилник за устройство и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Мотиви към Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги;
2.Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги;
Чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Мотиви: В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, в защита на особено важен обществен интерес. Приемането на решението се налага за по-ефективна работа на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Макреш, които да са в съответствие с неговите ангажименти.

С уважение,

МИТКО АНТОВ
Кмет на Община Макреш

М.А/Л.Л

Проект за изменения на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Макреш, Мотиви за изменения и допълнения към Наредбата, справка

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Макреш отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Макреш.

Проектът на Наредбата засяга широк кръг лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 14 юли 2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш

Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Макреш https://makreshbg.com/– категория „Общински съвет“, раздел „ обществено обсъждане“.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Кратко запознаване с предложения проект на решение.
  2. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

Справка на постъпили предложения

МОТИВИ за изменения и допълнения в НАРЕДБАТА

ПРОЕКТ за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш

 

Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Макреш, чрез настоящото публикуване, включително в Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за нова Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево. Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването му.
МОТИВИ
към проект Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш
1. Причини, които налагат приемане на нова наредба.
Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Макреш има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на настоящия проект.
2. Цели.
Настоящият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Макреш цели да регламентира издаването на карти за паркиране на хора с увреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на акта.
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното придвижване с автомобил.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево е с правно основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Проектът е съобразен с европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проект на Наредба

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш

П О К А Н А
На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 29.03.2022 година от 10.00 часа в читалище „Мито Марков“-1912 с. Макреш
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на проекта за Бюджет 2022г. на ОбА- Макреш
Предложенията относно Бюджет 2022 г. на ОбА- Макреш ще бъдат приемани до 28. 03.2022г. до 15.00 часа в писмен вид от технически сътрудник на ОбС – Макреш или на следните служебни e-mail адреси: predsedatel-obs.makresh@abv.bg ; makresh@b-trust.org.

Канят се всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Макреш (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) Община Макреш е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Макреш за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 16.03.2022 г. до 28.03.2022 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на makresh@b-trust.org или в деловодството на общината до 28.03.2022 г., включително.

План за интегрирано развитие на Община Макреш за периода 2021-2027 г. ВИЖ ТУК

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Макреш (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Макреш е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Макреш е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 28.03.2022 г. вкл. на електронен адрес e-mail: makresh@b-trust.org или в деловодството на общината в сградата на Община Макреш на адрес: с. Макреш, ул. „Г. Бенковски“ № 88.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Макреш отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

МИТКО АНТОВ

Кмет на Община Макреш

Прикачени файлове