Общински съвет

ПОКАНА за П У Б Л И Ч Н О О Б С Ъ Ж Д А Н Е на отчет за изпълнение на Бюджет 2023г. на ОбА- Макреш

П О К А Н А публично обсъждане за отчет на Бюджет 2023г.

Дневен ред ОбС- 30.05.2024

Изх.№ 154/27.05.2024г.

До
Общински съветници,
Кметове и кметски наместници

На основание чл.23, ал.4 и т.1 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Макреш на 30.05.2024 г. /четвъртък / от 10,00 часа в читалище „Мито Марков“ 1912 с. Макреш, община Макреш, област Видин:
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Макреш.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОбС – Макреш и неговите комисии за периода 07.11.2023г. – 30.04.2024г.
3. Приемане Общинска програма за закрила на детето в община Макреш за 2024 година и отчет по ОПЗД за 2023г.
4. Даване съгласие за внасяне на дължим годишен членски внос за 2024г. на Регионален агробизнес център-Видин.
5. Даване на съгласие за Изплащане на пътните разходи в размер на 70% от стойността на картата за автобусен превоз на служители по маршрута Видин – Макреш и обратно.
6. Даване съгласие за закупуване на спортни принадлежности за младежки клуб село Раковица.
7. Даване на съгласие за отпускане на средства за провеждане на турнир по футбол в село Раковица.
8. Разглеждане на молби за еднократна помощ.
9. Удължаване на дейностите по договори, сключени по операция BG05SFPR0022.001 „Грижа в дома“ и наш договор № BG05SFPR002-2.001-0072-С01 „Грижа в дома в община Макреш“ .
10. Разни и питания към кмета на община Макреш.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :
/Цветан Георгиев/

Прикачени файлове