Без категория

ЗАПОВЕД № 199 28.07.2022 година

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение
№ 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 и съгласуван сглавния държавен
здравен инспектор и Заповед № РД-01-52/26.07.2022 г на Директора на РЗИ Видин
Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Област Видин за срок от 28.07.2022г. до 26.08.2022г. вкл., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и вырастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
З. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун , вода и дезинфектант.
4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
7. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
8. Носенето на маски не е задължително за деца до 6 годишна выраст.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на кмета на с.Раковица , кметските наместници и гл.специалист „Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/ М. АНТОВ /

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

Заповед определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г

З А П О В Е Д №86/27.03.2019 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :
Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г. , както следва :
с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – Кметството, ул. „Четвърта„ № 3
с.Толовица – Кметство , ул. „Ленин„ № 20
с.Цар Шишманово – Кметството ул. „Георги Димитров„ № 49
с.Подгоре – кметството, ул. „Ленин„ № 1
с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта„ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – ул. ”Втора” №32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин ,“ГРАО“ Видин,секретаря на общината ,кметове на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п / М. АНТОВ /

М.А / В.В

СЪОБЩЕНИЕ

Община Макреш, област Видин съобщава, че срокът за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш“ по обособени позиции
е удължен до 15,00 часа на 20.07.2018 година.
Офертите ще бъдат разглеждани на 23.07.2018 година от 10,00 часа.