Харта на клиента

Харта на клиента

Хартата на клиента не е закон или наредба, този документ не създава права или задължения. Неговото предназначение е да запознае гражданите с функциите на кмета на общината, видовете услуги, които се извършват в общинска администрация Макреш, да им разясни накратко техните права, както и да заложи съвременни и по високи стандарти в административното обслужване. Политиката на управление на община Макреш има за цел да задоволи потребностите на гражданите и юридическите лица на територията на община Макреш чрез устойчив растеж, подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот на населението в условията на прозрачност, законосъобразност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация и в съответствие с изискванията за непрекъснато подобряване на свързаните с околната среда обстоятелства и за предотвратяване на замърсяванията в Общината, осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на рисковете за човешкото здраве за всички работещи от и за името на Община Макреш. (още…)