Планове и програми

Проект на план сметка по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци за 2023 година

Проект за изменение за план-сметка за битови отпадъци за 2022

Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите Община Макреш ( 2020 – 2030 г.)