КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Макреш

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинска администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат преосмисляне на политиката в тази област. Общинска администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.
Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административно обслужване се ръководят от следните цели:

  • Основна цел на административното обслужване е да подобрява достъпа до административни услуги и да повишава качеството им;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  • Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извлечение на поука от направените коментари;
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  • Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите;

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТНАТА КАРТА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

АНКЕТА

Попълнената анкетна карта може да изпратите на електронен адрес:  sekretar@makresh.egov.bg

Благодарим Ви!

 

Прикачени файлове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2023 г.

  1. Увод

Община Макреш събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на администрацията, с фокус върху качествено административно обслужване и неговото усъвършенстване. Анализът на информацията позволява да бъдат подобрени процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.

Методите за обратна връзка са регламентирани в Наредбата за административното обслужване и Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.

Методите за обратна връзка, които Община Макреш е използвала през 2023г., за да извърши оценка на удовлетвореността на потребителите са регламентирани във Вътрешните правила за организация на административно обслужване, са следните: (още…)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА МАКРЕШ

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА КАО

С изменение и допълнение  на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ.бр.27от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани  от община Макреш , която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В изпълнение на § 12,ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК,  в община Макреш са предприети мерки за въвеждане на КАО

Във връзка с прекратяване  на практиката общината да изисква  документи и данни, издавани или налични  в администрацията, извършихме изменения в нормативните  актове, а именно в заявленията за административни и технически услуги, във Вътрешните правила за документооборота и административното обслужване в община Макреш , стандартите за административно обслужване. 

СЛУЖЕБНО    НАЧАЛО

Чл.1.(1) Община Макреш  извършва комплексно административно обслужване /КАО/ при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не противоречи на законодателството на РБ.

(2). Когато в изпълнение на административната услуга са ангажирани две или по-вече структурни звена в общинската администрация, заявителят подава едно искане  в  „Деловодството на общината ”и служителят  организира изпълнението по служебен път, съгласно чл.36 от АПК /Административно процесуален кодекс/.

(3). Служителите не могат да изискват предоставяне  на информация или документи, които са налични в община Макреш, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

(6).Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъците  в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършването на административните услуги, както и другите въпроси свързани с издаването на актовете във връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І от АПК /Административнопроцесуален кодекс/.

Чл.2. При комплексно административно обслужване, всички услуги  се предлагат само като обикновени /не се предлагат бързи и експресни/. Това е продиктувано от факта, че някои от документите  ще се набавят по служебен път, а това  води до забавяне на преписката.

Чл.3. Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги определени от ОбС  Макреш  с „Наредбата за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Макреш.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга. Плащането може да се извърши на касата в Община Макреш или по банков път, както следва:

ТОКУДА БАНК АД

КОД-   CREXBGSF

за технически услуги

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 01

за всички останали административни услуги 

Банкова сметка: BG13CREX 92608415813700 Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация може да се получи и на място в административната сграда на Община Макреш  и на телефони 094/600356; всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.

ДУКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:ИСКАНЕ ЗА КАО

Прикачени файлове