Администрация

Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Община Макреш

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинска администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат преосмисляне на политиката в тази област. Общинска администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.
Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административно обслужване се ръководят от следните цели:

  • Основна цел на административното обслужване е да подобрява достъпа до административни услуги и да повишава качеството им;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  • Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извлечение на поука от направените коментари;
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  • Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите;

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТНАТА КАРТА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ

АНКЕТА

Попълнената анкетна карта може да изпратите на електронен адрес:  sekretar@makresh.egov.bg

Благодарим Ви!

 

Прикачени файлове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2023 г.

  1. Увод

Община Макреш събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на администрацията, с фокус върху качествено административно обслужване и неговото усъвършенстване. Анализът на информацията позволява да бъдат подобрени процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите.

Методите за обратна връзка са регламентирани в Наредбата за административното обслужване и Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.

Методите за обратна връзка, които Община Макреш е използвала през 2023г., за да извърши оценка на удовлетвореността на потребителите са регламентирани във Вътрешните правила за организация на административно обслужване, са следните: (още…)

Отчети