Author Archive: Община Макреш

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община МАКРЕШ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ – 25.11.2019г.

НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община МАКРЕШ – 25.11.2019г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ2 – 25.11.2019г.

Решения ОбС №579 до №637

Прикачени файлове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАКРЕШ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 12.06.2017 година е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Макреш, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП и на ЕО е Община Макреш с адрес: с. Макреш – 3850, ул. “Георги Бенковски “ № 88, Телефон: 094 / 600 356 e-mail: makresh@b-trust.org

Общият устройствен план на община Макреш се разработва от колектив на ДЗЗД „ПЛАНКОНСУЛТ МАКРЕШ“, гр. София, с ръководител арх. Олга Дякова, въз основа на Техническо задание и опорен план, одобрени с Решение №400 взето с Протокол №47/10.12.2014 година от Общински съвет – Макреш.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински експертен съвет. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Макреш.

Изработването на ОУПО се фи­нансира от бюджета на община Макреш с финан­со­вата под­­крепа на Министерството на ре­ги­о­нал­ното развитие и благоустройството. Разработва се дву­­фаз­но – пред­варителен и окон­­­ча­­телен про­е­кт, с период на действие 15 години.

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен  устройствен фактор

Основните задачи за постигането на целта на ОУП са следните:

  • определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на Общината до 2020 година и неговото демографско развитие;
  • определяне на функционалното предназначение на терените по структурни единици с техните насочващи пространствени и социални параметри;
  • определяне на вътрешната инфраструктура и елементи на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;
  • организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от социалния сервиз;
  • определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между елементите на главната комуникационна мрежа;
  • създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;
  • развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа;
  • организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;
  • създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;
  • разработване на програма от мероприятия и система за управление и реализация на ОУП.

На територията на община Макреш са обособени 4 защитени зони по НАТУРА 2000 – 3 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна („Видбол“, „Западна Стара Планина и Предбалкан“ и „Макреш“) и 1 защитена зона „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУПО върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 26.07.2017 година от 13.00 часа в заседателната зала на  Община Макреш.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Макреш, с. Макреш, ул. “Георги Бенковски “ № 88, ст. “ТСУ“, всеки работен ден от 8.00 до 15.00 часа, както и на интернет адрес: www…….…. линк

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Макреш, ст. “ТСУ“, на факс 094 / 600 356 или на електронна поща: makresh@b-trust.org

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Емил Йонов, тел. 0889639434

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 15.00 часа на 11.07.2017 година.

Прикачени файлове

Община Макреш обявява обществена поръчка по глава 8 от ЗОП за ремонт на административни сгради във всички населени места на територията на община Макреш по обособени позиции

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Макреш обявява обществена поръчка по глава 8 от ЗОП за ремонт на административни сгради във всички населени места на територията на община Макреш по обособени позиции както следва : Обособена позиция №1 „Ремонт сграда общинска администрация – Макреш“, Обособена позиция №2 „Ремонт кметство – Раковица“;Обособена позиция №3 „Ремонт сграда Здравен служба – Макреш“;Обособена позиция №4 „Ремонт ЦДГ – Раковица“; Обособена позиция №5 „Ремонт пенсионерски клуб  – Раковица“; Обособена позиция №6 „Ремонт кметство – Вълчек“; Обособена позиция №7 „Ремонт кметство – Толовица“; Обособена позиция №8 „Ремонт  сграда Читалище – Макреш“; Обособена позиция №9 „Ремонт Младежки клуб – Макреш“, Обособена позиция №10 „Ремонт покрив сграда, гаражи и вътрешен ремонт зала Общински съвет – Макреш“ и Обособена позиция №11 „Ремонт кметство –Подгоре“.
Публичната покана е публикувана в АОП по № 9052067 , а документацията  е находяща се в сайта на общината   –  makreshbg.com