Дневен ред ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“ – 20.05.2024

Изх.№ 148/17.05.2024г.

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 20.05.2024 г. /понеделник/ от 10:00 часа в кабинета на ОбС – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ към общински съвет – Макреш, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД :

1. Даване съгласие за внасяне на дължим годишен членски внос за 2024г. на Регионален агробизнес център-Видин.
2. Изплащане на пътните разходи в размер на 70% от стойността на картата за автобусен превоз на служители по маршрута Видин – Макреш и обратно.
3. Определяне допълнително трудово възнаграждение за придобиване на трудов стаж и професионален опит на Председателя на Общински съвет Макреш.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

Председател ПК
/Николай Николов/

Прикачени файлове