ПОКАНА

На основание чл. 90 и чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще   проведе  консултации за състава на ПСИК за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година с парламентарно представените партии и коалиции от партии . В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат  на  23.05.2024 година от 10.00 часа в сградата на Народно читалище „ Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

 На основание чл.91ал.3 във връзка с чл.464, т.13 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще   проведе  консултации за състава на СИК 052500005 Подгоре за Частичните местни избори

 Консултациите ще се проведат  на  23.05.2024 година от 10.30 часа в сградата на Народно читалище „ Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

Съгласно чл.91 /4/ При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

  1. 1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица