СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение съгл. чл. 4, ал. 4  Наредба № 4 от 01.02.2021 г.

Община Макреш уведомява гражданите, че в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4
от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по
нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед № 124 от
24.04.2024 г. на кмета на община Макреш, е определена комисия за извършване на
преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината в следния състав:

Председател:
л.арх. Стилиян Руменов Борисов – гл. спец. „Общ. собственост, екология и озеленяване“;

Членове:

  1. Пепи Димитров Велков – ст. спец. „ОМП, ГЗ и търговия“;
  2. Николай Вълчев Ненчев – кмет на с. Раковица;
  3. Мито Иванов Вълчков – вр. и. д. кмет на с. Подгоре;
  4. Линка Тодорова Йоцова – кметски наместник на с. Вълчек;
  5. Лозинка Людмилова Петрова – кметски наместник на с. Толовица;
  6. Емилия Лозанова Петрова – кметски наместник на с. Цар Шишманово;
  7. Илияна Йончева Антова – кметски наместник на с. Киреево.