Покана

На основание чл.91 от Изборния кодекс, кмета на община Макреш, област Видин ще проведе консултации за състава на СИК за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 година с парламентарно представените партии и коалиции от партии . В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат  на  30.04.2024 година от 10.00 часа в сградата на Народно читалище „Мито Марков-1912“ с. Макреш , ул. „Георги Бенковски“ №104А

Съгласно чл.91 /4/ При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:

  1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

(5) Към предложението си по ал. 4, т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица