Заповед № 116/17.04.2024 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М :

Местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на изборите за членове на ЕП и занародни представители на 09.06.2024 г , както следва :

1. с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
2. с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
3. с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
4. с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
5. с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
6. с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
7. с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК Видин, секретаря на общината, кметове на кметства , кметските наместници, главен специалист „АПОН“ и главен специалист “Човешки ресурси“ за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

_____________ / МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В