Дневен ред Постоянна комисия, 04.04.2024

Изх. № 113/01.04.2024г

На основание чл.21 от Правилнака за организацията и дейността на Общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 04.04.2024 г. /четвъртък/ от 11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „Култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт“

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изготвяне на Методика за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи по решение на Общински съвет – Макреш

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ Е ЖЕЛАТЕЛНО !

ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ :
/Мариана Маринова/