Дневен ред – 12.03.2024

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.
2. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради публична общинска собственост в Община Макреш за 2024 г.
3. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
4. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
5. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
6. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
7. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.
8. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026) Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)
9. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
10. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
11. Разни и питания към кмета на община Макреш