ДНЕВЕН РЕД – 05.03.2024

На основание чл.21 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш, Ви уведомяваме, че на 05.03.2024 г. /Вторник/ от 10 ,00 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „Законност, обществен ред и сигурност“

ДНЕВЕН РЕД
1.Заповед №РД 25/6 от 28.02.2024г. от Областен управител на област Видин за ново разглеждане на Решение №57, взето с протокол №07 от 15.02.2024г. на общински съвет Макреш.

10:15 часа в заседателната зала на ОбА-Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе съвместно заседание на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ и „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм„ към общински съвет
ДНЕВЕН РЕД

1. Извършване на текущи ремонти на пътища и сгради в Община Макреш за 2024 г.
2. Подаване заявка за замяна на обезпечение за ДФ “Земеделие“
3. Членски внос за 2024г. към НСОРБ
4. Предоставяне на имот за депозиране на земни маса
5. Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община и кметове на кметства в община Макреш.
6. Оправомощаване на кмета на община Макреш да взема всички решения, свързани с банково обслужване на община Макреш.

11,00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, община Макреш, област Видин, ще се проведе заседание на постоянната комисия по „култура, образование, здравеопазване, социални дейности, младежки дейности и спорт„
ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на План за действие на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2024-2026)
Приемане Мониторингов доклад за 2023г. на община Макреш в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите на Област Видин(2021-2030г.)

11,15 часа в заседателната зала на общинска администрация – Макреш, община Макреш, област Видин ще се проведе заседание на постоянната комисия „земеделие, гори, екология и ветеринарно обслужване„ към Общински съвет Макреш, при следния проект на
ДНЕВЕН РЕД

1. Управление на имоти общинска собственост- отдаване под наем на имоти по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
2. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землището на селата Макреш, Раковица, Подгоре, Цар Шишманово, Толовица, Киреево и Вълчек на ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

 

Прикачени файлове