Доклад от съвместно заседание на ПК БФОС, ИСТТТ, ЗОРС от 08.02.2024г.

Днес 08.02.2024 г. От 10,02 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш, област Видин се проведе съвместно заседание на постоянните комисии по „Бюджет, финанси и общинска собственост“, „Законност, обществен ред и сигурност“ и „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ към общински съвет Макреш.
Николай Николов –
На заседанието присъстваха: Председателя на общински съвет Макреш Цветан Георгиев, кмет на община Макреш Митко Антов и Павел Петков юрист към общински съвет.
Председател на ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“ Николай Николов, зам. председател Саня Кирилова и членове Ивайло Рангелов, Иван Андреев и Митко Вълчев.
Председател на ПК Законност, обществен ред и сигурност“ Веселин Велков, зам. председател Митко Вълчев и членовете Ивайло Рангелов и Перо Василев.
Председател на ПК „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ Саня Кирилова зам. председател Владислав Василев и членовете Герго Гергов и Николай Николов.
Отсъства Мариана Маринова член на комисиите по Законност, обществен ред и сигурност“ и Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“

Николай Николов – Всеки председател да си води по компетентност гласуването на комисиите. Ще помоля да работим първо по бюджетната комисия.
Новата докладна да я включим ли в дневния ред?
Митко Антов – Не зная дали е редно с измененията в ЗМСМА.
Павел Петков – Може да я включите.
Дневен ред :

1. Приемане структурата на ОбА-Макреш;
2. Приема бюджета на Община Макреш за 2024 година;
3. Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в Община Макреш за 2024 г.
4. Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година;
5. Предоставяне на парична помощ при раждане или осиновяване на дете .
6. Предоставяне средства за кръводаряване.
7. Отпускане на финансови средства на селата за провеждането на обществено – значими мероприятия през 2024 г.
8. Отпускане на финансови средства за спорт.
9. Програма за управление на Общината през 2024 година“
10. Превеждане на членски внос за 2024г. по сметката на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Дневния ред се приема с 9 гласа „за“
Николай Николов – По т.1 от дневния ред ДЗ с вх.№28/22.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Приемане структурата на ОбА-Макреш.
Митко Антов – Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми председател на общински съвет представям Ви структурата от преди месец там постигнахме консенсус сега промяната е прибавихме още един строителен техник.

РЕШЕНИЕ №14
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.2 от дневния ред Предложение с вх.№37/30.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Приема бюджета на Община Макреш за 2024 година
Митко Антов – Представили сме Ви проект на бюджет на община Макреш 2024г. Голяма час от вас присъстваха на публичното обсъждане. Материалите са пред Вас. Ако искате да Ви го представи главната или да отговаря на въпроси.
Маринела Данаилова – Аз смятам, че имате материалите пред вас и ако има въпроси бих Ви отговорила.
Митко Антов – Междувременно излезе постановлението на МДБ и се иска след като гласува общински съвет структурата да се изпрати и тогава ще отпуснат след като отчетат кметските наместници. Към този момент Ви представяме средствата от ДБ.
Герго Гергов – Искам да попитам за концесиите.
Митко Антов – Има зададен въпрос и ще Ви бъде отговорено писмено.
На територията на общината има три кариери и се отпускат концесионни такси те се ползват за екология, пречиствателни станции и др. До сега не сме ги ползвали.
Герго Гергов – В село Киреево ме питат не са доволни от капиталовите.
Митко Антов – Не бъркайте концесионните такси със средствата от продажби. Тези средства не са ползват за улици. Ако решите в комисията по екология да се съберем и да вземем решение за какво да ги ползваме.
Капиталови разходи аз смятам, че са справедливо разпределени.
Герго Гергов – Прави впечатление, че малки села по 20 човека, а Киреево 70,80 човека разликата е малко смущаваща.
Митко Антов – Аз не зная Вие спомняте ли си миналия мандат вие общинските съветници взехте решение на малките населени места да се даде 10 000 лева стартова и след това по население.
Аз Ви предлагам да не се делим.
Герго Гергов – Село Киреево има гора и земя.
Митко Антов – До този момент към всяко едно населено място сме издължили каквото дължим там. Тази година в село Киреево дофинансирахме да се направи тротоар и ремонт на читалището. Спекулира се с доходите от гори в Подгоре и Раковица, но ние последните години сме добивали от ниви и самозалесили се земи в землището на село Цар Шишманово. Винаги сме давали на обекти, където не достига за да има завършен вид.
Герго Гергов – Имам настояване, когато става въпрос за Киреево за строителство да присъствам, защото имам виждане.
Митко Антов – От собствени приходи за първа година не отчитаме капиталови от собствени приходи. Когато имаме собствени приходи винаги може да внеса предложение за използването им.
В ЗДБ се посочва, че когато има сключен договор и има инфлационен момент държавата не поема риска. Това доста ме притеснява. Те ни предупреждават, че такива индексации няма да има.
Знаете, че данъците не сме увеличавали и дотираме отпадъците. При първа възможност да видим, какво ще съберем от данъците може да направим нещо в капиталовата програма от собствени средства.
Герго Гергов – Аз имам въпрос относно построяване на улиците. Какви са стъпките? Кой определя обема на манипулациите? Кой контролира съответствието в качествените средства за финансиране. Някои хора се съмняват в извършената работа казват, че го изписват и само вземат пари.
Митко Антов – Ако мислите, че сме се събрали да живеем в съмнение няма да стигнем до добър край.
Когато се прави проект в проекта са описани стъпките. Когато има съмнение се взема проба и се изследва.
Текущ ремонт се прави без проект, а основен ремонт с проект. Нашите решения са за текущ ремонт. Замерва се дупката от ос до ос дебелината на асфалта е 4 см. под нивото се фрезира. Изготвя се КСС стойностите са вземат от едни книжки за които сме абонирани. Когато питаме фирми за оферти те не ни дават информация защото после не може да участват в обществена поръчка.
Веселин Велков – Уважаеми кмет, уважаеми колеги искаме писмено да ни бъде отговорено за администрацията пътните по постоянен адрес и настоящ адрес.
Николай Николов – Това сме го говорили спрем ли пътуващите служители спираме автобуса.
Митко Антов – Всеки човек може да има постоянен и настоящ адрес по закон и е казано, че на администрацията се плаща 70 % от пътните. Ние тук не сме се събрали като клуб на интереси, а сме се събрали да работим. Ако спрем служителите ще спрем и линията.

РЕШЕНИЕ №15

ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.3 от дневния ред Предложение с вх.№62/06.02.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Трансформиране на част от средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в Община Макреш за 2024 г.
Митко Антов – Тази точка е трансформиране защото на нас са ни отпуснали средства за нови неща или за ремонт с проект, а ние правим работи без проект. Голяма част от решенията не могат да минат в основен ремонт и за това в текущ ремонт. Пише се до министерството и се получава разрешение за текущ ремонт.

РЕШЕНИЕ №16

ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.4 от дневния ред ДЗ с вх.№29/30.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година;
Митко Антов – Тази програма се приема всяка година в нея има едни приходи които ще се случат и други които Вие или някои ес е поинтересувал за тях и те така са попаднали тук. Те са същите от миналата година. Аз не съм привърженик на да се продава.
Николай Николов – Да актуализираме програмата тя е от 2,3 мандата.
Митко Антов – Всяка една продажба се прави оценка и минава през общински съвет.

РЕШЕНИЕ №17

ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“
Николай Николов – По т.5 от дневния ред ДЗ с вх.№41/30.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Предоставяне на парична помощ при раждане или осиновяване на дете .

РЕШЕНИЕ №18

ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.6 от дневния ред ДЗ с вх.№40/30.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Предоставяне средства за кръводаряване. Сумата от 100 лева.

РЕШЕНИЕ №19
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.7 от дневния ред ДЗ с вх.№42/30.01.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Отпускане на финансови средства на селата за провеждането на обществено – значими мероприятия през 2024 г.

РЕШЕНИЕ №20
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – По т.8 от дневния ред ДЗ с вх.№43/30.01.2024г. от Ванюша Василева секретар на община Макреш
Относно Отпускане на финансови средства за спорт.
Цветан Георгиев – Предлагам сумата от 20 000 лева.
Митко Антов – Всяка година става все по трудно. Това са средства за спортно техническата част и са напълно достатъчни.

РЕШЕНИЕ №21
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 5 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

Николай Николов – Налага се да тръгна. Предавам председателството на съвместното заседание на Веселин Велков председател на ПК Законност, обществен ред и сигурност“.
Веселин Велков – По т.9 от дневния ред ДЗ с вх.№56/05.02.2024г. от Митко Антов кмет на община Макреш.
Относно Програма за управление на Общината през 2024 година

РЕШЕНИЕ №22
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 3 гласа „за“

Веселин Велков – По т.10 от дневния ред ДЗ с изх.№63/07.02.2024г. от Цветан Георгиев председател на общински съвет – Макреш.
Относно Превеждане на членски внос за 2024г. по сметката на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

РЕШЕНИЕ №23
ПК по „Бюджет, финанси и общинска собственост“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Законност, обществен ред и сигурност“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 4 гласа „за“

ПК по „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“ препоръчва на общинския съвет да приеме докладната в предложеният вид.
Решението е взето с 3 гласа „за“

След изчерпване на дневния ред, съвместното заседание бе закрито в 12,00 часа.

Председател ПК „Бюджет, финанси и общинска собственост“
/Николай Николов/

Председател ПК „Законност, обществен ред и сигурност“:
/Веселин Велков/

Председател ПК „Икономика, строителство, транспорт, търговия и туризъм“
/Саня Кирилова/