Заповед ТБО

З А П О В Е Д  № 29519.10.2023 год. , с.Макреш

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,които да се извършват на територията на Община Макреш през 2024 година са,както следва:
– сметосъбиране и сметоизвозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депо;
– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2. Границите на районите с извършване на услугата са териториално селищните граници на всички населени места в Община Макреш.
3. Честотата на обслужването на съдовете за битови отпадъци се извършва 2/два/ пъти и при възникнали обстоятелства и 3/три/ пъти месечно за всички населени места на територията на Община Макреш .
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стилиян Руменов Борисов – Гл.специалист Общинска собственост,екология и озеленяване , кметовете на кметства с.Раковица,с.Подгоре и кметските наместници на населените места на територията на Община Макреш.
Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2023 година,като преписи от нея да се връчат на посочените длъжностни лица и Гл.специалист приходи за изпълнение и сведение.

ВИД Кмет на община Макреш :

/ Ванюша Василева /

/Съгл. Заповед № 269/26.09.2023г./