Заповед

З А П О В Е Д № 272
28.09.2022 г.

На основание чл.8 от ИК и подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна секция за местните избори на 29.10.2023 г

I. ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва :

с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88

II. УТВЪРЖДАВАМ :

Подвижна избирателна секции на територията на община Макреш, както следва

052500008- с. Макреш – сградата на общинска администрация , ул. „ Георги Бенковски „ № 88
Настоящата заповед да бъде обявена публично от ВИД кмет на кметство Раковица и кметските наместници. Същата да се качи на интернет страницата на общината
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК -Макреш, Областен управител ,секретаря на общината ,кмет на кметство,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение.

ВИД КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/В.ВАСИЛЕВА /
/съгласно Заповед №269 от 26.09.2023 г./

В.В / В.В