Обява – Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

Кметът на Община Макреш обявява на основание чл.37, ал.13 от ЗПСЗЗ

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2024 година.
Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.
Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 03.10.2023 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 15:00 часа на 04.10.2023 година. Търгът ще се проведе на 05.10.2023 година година от 10:30 часа в общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356