Служебна бележка

Днес, 09.08.2023 г. се постави съобщение за издаване на Разрешение за строеж № 954 от 24.07.2023 г. от главен експерт на МВР – София за разполагане на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението (звукови сирени).

Съобщението да се постави на таблото отвън и таблото вътре в сградата на Общинска администрация – Макреш.

Длъжностни лица:

1. Пепи Велков – Ст. спец. „ОМП, ГЗ и търговия“ – община Макреш

  1. 2. арх. Филип Филипов – Главен архитект на община Макреш