Протокол корекция за разпределение на общински пасища, мери и ливади за ползватели на животновъдни обекти по реда на чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ.

Днес, 29.06.2023 година се събра комисията, назначена със заповед 81/17.03.2023 година на кмета на Община Макреш, в състав:

Председател: Рени Длъгнекова – правоспособен юрист;

и членове:1. Илонка Мишева – директор на Дирекция „АОФД“;

 1.     Емил Йонов  –  директор Дирекция „УТСД“;
 2.   Николай Ненчев – кмет на кметство Раковица;
 3. Емилия Лозанова – кметски наместник на село Цар Шишманово;

за отстраняване на допуснатите технически грешки по протокола от 19.04.2023 година.

Комисията установи:

 1. На Вълкана Цветкова Вълкова при разпределението са предоставени два имота от землището на село Подгоре, а именно имот с № 025019, в местността „Гюрин Ш“, пасище, мера с площ 542 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

Имот с № 025004 в местността „Гюрин Ш“ ливада, с площ от 14.189 дка, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 1. На Бисер Владимиров Иванов в село Подгоре неправилно е записано за регистрирани 16.50 ЖЕ, а следва да бъдат 74.20 ЖЕ, съобразно представените документи. При разпределението на пасищата, мерите и ливадите комисията е съобразила 74.20 ЖЕ.
 2. При разпределението на Цветомир Красимиров Николов е допусната грешка, като са му предоставени от землището на село Подгоре следните имоти:
 • имот № 022043, в местността „Търнава“ с площ от 4.203дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022084, в местността Търнава“ с площ от 3.567 дка. пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022086, в местността „Търнава“, с площ от 3.031 дка, пасище, мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 022090, в местността „Търнава“, землището на с. Подгоре, с площ 2.617 дка., пасище мера, IX категория.

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот № 025006, в местността „Гюрин Ш“ с площ 3.799 дка. пасище, мера, IX категория

Да се счита, че имотите отпадат от разпределението.

 • имот идентификатор 62044.236.10 в местността „Бърдото“ в землището на с. Раковица, IV категория от 45.132 дка да се счита 66.554 дка.
 1. В разпределението на Людмила Детелинова Йолова е допусната грешка като е посочено, че е в землището на село Подгоре, но разпределените имоти са от землището на село Раковица.

Протоколът влиза в сила от публикуване на сайта на общината. Същият да бъде поставен  информационните табла в село Подгоре и село Раковица.

Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия  протокол в два оригинални екземпляра.

Председател: ………П………… /Рени Длъгнекова/

Членове:   1. …………П………./ Илонка Мишева/

 1. …………П………./ Емил Йонов /
 2. …………П………/Николай Ненчев/
 3. ……………П………/Емилия Лозанова/

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание  чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)