Публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452

Кметът на Община – Макреш обявява повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на УАЗ 452.Първоначална тръжна цена от 2 400,00 /двехиляди и четиристотин/ лева;
Стъпка на наддаване 10% от пазарната стойност.
Документация се закупува всеки работен ден от 8,00 часа до 15,00 часа до 17.07.2023 година при касиера на Община-Макреш срещу 50 лева.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от пазарната стойност и се внася до 15,00 часа на 18.07.2023 година.
Публичен търг с явно наддаване ще се проведе ще се от 11,00 часа на 19.07.2023 година в заседателната зала на общинската администрация.
За справки и информация тел: 094/600356