ПИСМЕННА ПОКАНА ДО ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

За участие и представяне на ценово и техническо  предложение за участие в процедура по пряко договаряне с предмет: „Прочистване на само залесилите се земеделски земи с дървета и храсти по обособени позиции на територията на село Вълчек, село Макреш, село Толовица, село Цар Шишманово, село Раковица и село Киреево в община Макреш, както следва:

Обособена позиция № 1 – село Вълчек и село Макреш за имоти:

 № 12557.22.52; 12557.22.274; 12557.22.57; 46245.32.17;

Обособна позиция № 2 – село Толовица и село Цар Шишманово за имоти:

  • № 72638.40.10; 72638.40.150; 83363.75.200; 83363.76.70; 83363. 108.20; 83363.108.10;

Обособена позиция № 3 – село Раковица и село Киреево за имоти:

  • № 62044.332.102; 62044.332.104; 62044.332.105; 36885.86.160; 36885.86.270;

Офертата Ви трябва да съдържа техническо и финансово предложение.

Фирмата трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общинско имущество и Закона за обществените полъчки.

Разценките за почистване не могат да бъдат по-високи от 50.00 лева/1 пространствен кубичен метър без ДДС дърва за огрев.

Добитата дървесина се предоставя до адреси на населението на територията на общината.

            Изискванията към кандидатите са Фирма, отговаряща на изискванията на чл.235 и 241 от Закона за горите. Участниците трябва да представят доказателства, че притежават минимум 2 броя собствени или наети бензиномоторни триони и 2 броя камион, снабден с GPS устройство, както и 2 броя правоспособни работници за работа с бензиномоторни триони и 2 шофьор на камион.

Към поканата Ви за участие прилагаме документация с изискванията,която е на сайта на общината. Могат да се подават оферти за не повече от две обособени позиции.

Срокът на изпълнение на услугата е до 31.10.2023 година. Офертата трябва да е със срок на валидност от 90 дни от датата на разглеждането на предложението.

Гаранцията за добро изпълнение е банкова и/или парична вносима на касата на общината в размер на 10% от достигнатата цена за всяка обособена позиция.

Критерии за оценка на офертите е както следва:

           Най-ниска цена.

Срок за подаване на офертите: До 15:00 часа на 03.07.2023 година, в Деловодството на Община Макреш, в с. Макреш, община Макреш, област Видин, ул.”Георги Бенковски” №88.

Разглеждане и оценяване на офертите: 04.07.2023 година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

Прикачени файлове