Покана за публично обсъждане на Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуването /до 19.07.2023 г./ на настоящия проект на „Н А Р Е Д Б А за престой и паркиране на превозни средства,обслужващи лица с увреждания на територията на община Макреш“ на интернет страница на общината https://makreshbg.com, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата писмено в административната сграда на община Макреш на адрес с. Макреш, ул. “Георги Бенковски“ № 88 или на електронния адрес на община Макреш: e-mail: makresh@b-trust.org, дата на публикуване – 18.06.2023 г.

Отговорен служител:
Ванюша Василева-секретар на общината
E-mail: makresh@b-trust.org
Дата на откриване: 19.06.2023 г.
Дата на приключване: 19.07.2023 г.