Заповед събиране и транспортиране на битови отпадъци

ЗАПОВЕД № 274/03.10. 2022 година,село Макреш

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.63, ал.2 и във връзка с чл.62 и чл.64 от Закона за местните данъци и такси

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Макреш през 2023 година, както следва:
  • събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
  • третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  • поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
  1. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в община Макреш. Извън регулационните граници на населените места организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва на територията на: ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.
  2. Честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване:
за селата на територията на община Макреш
кофи тип „Мева” контейнери тип „Бобър”
2 пъти  месечно, при необходимост

и 3 пъти

Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

2 пъти  месечно, при необходимост и 3 пъти Всички улици в:

с. Макреш, с. Вълчек,

с. Толовица, с. Цар Шишманово,

с. Подгоре, с. Раковица,

с. Киреево

 

Извън регулационните граници на населените места на територията на община Макреш

контейнери тип „Бобър”

1 път  месечно ВЕЦ „Рабиша“ с. Толовица, в района на Гара Макреш, в района на Раковишки манастир.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Емил Йонов – директор дирекция – „УТСД“ и кметските наместници на с.Вълчек, с.Цар Шишманово, с.Толовица, с.Подгоре  и с.Киреево  и кмета на кметство с.Раковица.

Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31 октомври 2022 година, а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

                                                                               КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ