Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване

О Б Я В А

    Кметът на Община Макреш на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и Решение №375, взето по Протокол №33 от 28.02.2022 година на Общински съвет Макреш

О Б Я В Я В А

            Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване, останали след проведените процедури по чл.37и, ал.4 и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година във всички землища на Община Макреш. Начална тръжна наемна цена за всички имоти – не по-малко от 10,00 лева на декар. Стъпка на наддаване – 5 % от най-високата предложена начална тръжна цена за всеки имот. Срок на договора – до 30.09.2023 година.

Свободните пасища, мери и ливади определени за индивидуално ползване са качени на сайта на общината.

Документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 8,30 часа до 15:00 часа на 15.08.2022 година в сградата на Общинска администрация Макреш срещу 20,00 лева. Документацията и депозит за участие в търга в размер на пет процента от началната тръжна цена, умножена по площта на имота или имотите, за които се кандидатства се внася в деловодството на общината до 09:00 часа на 16.08.2022 година. Търгът ще се проведе на 16.08.2022 година година от 10:00 часа в Заседателната зала на  общинска администрация Макреш.

За справки и информация – 094 / 600 356

Прикачени файлове