Проект за изменения на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Макреш, Мотиви за изменения и допълнения към Наредбата, справка

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Макреш отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Макреш.

Проектът на Наредбата засяга широк кръг лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на обсъждането и приемането на нормативния акт.

Обсъждането ще се проведе на 14 юли 2022 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА – Макреш

Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Макреш https://makreshbg.com/– категория „Общински съвет“, раздел „ обществено обсъждане“.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Кратко запознаване с предложения проект на решение.
  2. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

Справка на постъпили предложения

МОТИВИ за изменения и допълнения в НАРЕДБАТА

ПРОЕКТ за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш