СПРАВКА

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН СМЕТКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЧЛ.60 И ОТЧИСЛЕНИЯТА ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ЗА 2022ГОДИНА.

spravka

Прикачени файлове