Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 269, взето с Протокол №22 от 29.04.2021 година на Общински съвет

ОБЯВЯВА:

Да се организира повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж с идентификатор 62044.24.772.1 със застроена площ от 1 016 /хиляда и шестнадесет/ кв.метра, в поземлен имот с идентификатор 62044.24.772 – държавна собственост в землището на село Раковица, община Макреш, област Видин.
Първоначалната продажна цена е 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева без ДДС;
Със стъпка на наддаване от 10% от първоначалната продажна цена.
Документация за участие се продава за 40.00 /четиридесет/ лева до 15.00 часа на 20.07.2021 година.
Депозит за участие в размер на 1 700 /хиляда и седемстотин/ лева.
Оглед на имота може да се извършва всеки ден от 9:00 часа до 15:00 часа до 20.07.2021 година.
Документация и депозит за участие в размер на 10% от първоначалната продажна цена се внася до 09:00 часа на 21.07.2021 година.
Повторен публичен търг с явно наддаване ще се проведе от 10:30 часа на 21.07.2021 година в заседателната зала на Общинската администрация.

За справки и информация тел: 094/600 356