ПОКАНА за участие в процедура за избор на членове на Съвет на децата

Предстои провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
Съвета на децата е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи, като им дава възможност на обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво.
Община Макреш стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст oт 13 години до 16 години включително.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Макреш, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
Община Макреш отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл.3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:
А). Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
Б). Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса
В). Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца
Г). Индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
-Активност
-Креативност
-Толерантност
-Ангажираност към обща кауза
-Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
-Ориентираност към резултати
-Организаторски умения
-Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта
-Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
-Възможност за пътуване без придружител(не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Макреш.
Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Макреш в срок от 02 април до 24 май 2021 г., всеки работен ден на адрес: ул. „Георги Бенковски“ № 88 – деловодството на Общинска администрация – Макреш или на официалната електронна поща на община Макреш – makresh@b-trust.org

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Лице за контакт:

Людмила Любенова- гл.спец. хум. дейности, европроекти НП и обредник;
телефон за връзка – 0879639006.