О Б Я В Л Е Н И Е – Процедура за набиране на личен асистент

Със Заповед № РД 010099/07.01.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита специализирана социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с капацитет 1 брой личен асистент. Община Макреш стартира процедура за набиране на личен асистент, който ще предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
Заявление за кандидатстване (по образец);
Документ за самоличност (за справка);
Автобиография
Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:
сградата на Община Макреш, с адрес: с. Макреш, ул. „Георги Бенковски“ № 88,
документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Макреш: www.makresh@b-trust.org

2. Начин на провеждане на подбора:
 Първи етап: Допустимост по документи.
 Втори етап: Събеседване.

3. Място и срок за подаване на документите:
Документи ще се приемат всеки работен ден от 05.04.2021г. до 09.04.2021г. от 8.00 до 16.00 часа в административната сграда на Община Макреш и в кметство с. Раковица и кметските наместничества в населените места в Община Макреш.

За допълнителна информация: тел. 0879639006, Людмила Любенова – главен специалист „хуманитарни дейности, европроекти, НП и Обредник“