Обява конкурс Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Макреш на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а,ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13,ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 67/16.03.2021 година на кмета на община Макреш

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

Конкурс за длъжността Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Длъжност, звено, административна структура:

Директор Дирекция „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“ в Общинска администрация – Макреш
Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира и координира работата в Дирекцията в съответствие с функциите, определени с устройствен правилник и нормативната база; ръководи, организира и координира събирането, систематизирането и изготвянето на информации, обяснителни записки, писма, справки, сведения, вътрешни нормативни актове и други материали; проучва, анализира и информира кмета на общината за изпълнението на възложените задачи, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата и за решаване на възникнали проблеми; ръководи, координира и контролира комплексното административно обслужване и електронния обмен на документи в администрацията; контролира поддържането интерфейса на интернет страницата на Общината във връзка с изискванията на Наредбата за административното обслужване и Закона за електронното управление; отговаря и следи за своевременното публикуване на интернет страницата на Общината на: проекти на нормативни актове, съгласно Закона за нормативните актове, обявления, съобщения и други, свързани с работата на администрацията; разработва и актуализира длъжностните характеристики на служителите от дирекцията; ръководи и координира организационното и техническото обслужване на общинския съвет и общинската администрация; координира предоставянето на граждани и фирми на пълна информация за извършваните от общинска администрация услуги; ръководи проучването на необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии.
Изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

• години професионален опит: 4

или
• минимален ранг: III младши

• категория: Административен ръководен персонал

• Специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

Да отговаря на изискванията на чл.7,ал.1 от Закона за държавния служител.

• Предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

Право, икономика, публична администрация.

• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

• Стратегическа компетентност: визия за бъдещо развитие на общината при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори.
• Лидерска компетентност: мотивиране и развиване на служителите за постигане на значими индивидуални и организационни цели.
• Управленска компетентност: планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.
• Работа в екип: управление и участие в екип, които работи в сътрудничество за постигане на обща цел.
• Ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.
• Много добра компютърна грамотност.
• Владеене на чужд език.

• Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността: 740 лева .

• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез писмена разработка на управленска тематика и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура, които да представи кандидата:
3.1.Писмено заявление по образец, Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
3.2.Декларация по по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по образец.
3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации.
3.4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.
3.5.Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
4.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден, от 09:00 часа до 15:00 часа, в Деловодство на Общинска администрация – Макреш, на адрес: с. Макреш, област Видин, ул.„Георги Бенковски“ №88, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Крайният срок за подаване на документите е 30.03.2021 година

Писмено заявление по образец, Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Декларация по по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /по образец/, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност може да се подават и по електронен път, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

При подаването на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика.
Всички списъци и други съобщения, свързани с конкурсната процедура, ще се поставят на информационното табло в Обшинска администрация – Макреш и ще се публикуват на Интернет страницата на Общинска администрация – Макреш. www.makreshbg.com

Документи: в прикачените файлове