Годишен отчет за изпълнението на програмата за Енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ И Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Макреш