Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19


Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19”
Име на бенефициента: ОБЩИНА МАКРЕШ
Начало: 01.01.2021 г.                       Край: 27.04.2021 г.
Стойност: 48114.00 лева                  Потребители: 200 лица
На 08.02.2021 г. е подписан договор между Агенция за социално подпомагане и Община Макреш, с цел реализиране на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонда за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, финансиран от Агенция социално подпомагане.
Социалната услуга ще се реализира за периода от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в рамките на 81 работни дни. Приготвената храна ще се предоставя в селата Вълчек, Макреш, Толовица, Цар Шишманово, Подгоре, Раковица и Киреево ежедневно до домовете на потребителите, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Във връзка с изпълнението на „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ служители на община Макреш предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.
Проектът ще се реализира чрез предоставяне на топъл обяд на 200 лица, попадащи в обхвата на определените целеви групи, както следва:
– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Между община Макреш и ползвателите на социалната услуга „Топъл обяд” бяха подписани договори, считано от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.