З А П О В Е Д /№ 16 от 18.01.2021 г

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

На територия на Община Макреш, стриктно да се спазват всички противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г на Министъра на здравеопазването
Заповедта да се сведе до знанието на кмета на село Раковица, Директора на ОУ “Христо Ботев“ с.Раковица за да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявена на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш:

/М.Антов /

В.В/ В.В