Заповед временна забрана на масови мероприятия

З А П О В Е Д № 02/05.01.2021 година

На основание чл.44, ал 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед №РД-01-593 от 23.12.2020 година на РЗИ Видин

Н А Р Е Ж Д А М:

Предвид епидемичната обстановка и недопускане разпространението на COVID-19 и превенция на гражданите, въвеждам временна забрана на масовите мероприятия, свързани със струпване на голям брои хора по време на Църковния празник „Богоявление“ на 06.01.20201 година на територията на община Макреш
Заповедта да се сведе до знанието на, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, Народните читалища в община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.
Копие на заповедта, да бъде обявено на интернет страницата на община Макреш.
Кмет на Община Макреш:

/ п /М.Антов/
М.А/ В.В