Прием на заявления – „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

AГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЩИНА МАКРЕШ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
BG05FMOP001-5.001„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Реализирането на проекта се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Управляващ орган е Агенция за социално подпомагане, а проектът обхваща периода от 01.01.2021г до 30 Април 2021 година, поясниха от Община Макреш.
Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Целта й е да допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма, осигурявана със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“.
Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:
1.Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2.Лица, поставени под карантина-без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3.Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получават от програмата.
За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.
Необходимите документи за включване в проекта – заявление-декларация, може да се получи в Община Макреш от 15.12.2020год., до 21.12.2020г. в кметства и кметски наместничества в Община Макреш.
Срокът за подаване на документите е от 15.12.2020г. до 16 часа на 21.12.2020 г.