Електронни услуги

Уведомяваме Ви, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги

 1. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 2. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
 3. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
 4. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
 5. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
 6. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
 7. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
 8. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
 9. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
 10. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
 11. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
 12. Искане за отписване на публични общиснки вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
 13. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Услугите са публикувани на адрес

http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/ В.Василева  /

/Съгласно Заповед №235 от 18.11.2020 г/

 

 

 

 

 

М.А./В.В