З А П О В Е Д № 227 /03.11.2020 година – временна противоепидемична мярка

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. , Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г на Министъра на здравеопазването , Решение на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин и заповед № РД-01-558 от 02.11.2020 г. на РЗИ-Видин

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Въвеждам следната временна противоепидемична мярка на територията на община Макреш, считано от 00.00 часа на 04 ноември 2020 година до 24.00 часа на 12 ноември 2020 година.
-Да се въведе ограничено работно време до 23.30 часа за всички питейни заведения на територията на общината.
2.Останалите противоепидемични мерки въведени в страната остават непроменени.
Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.
Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :

/ МИТКО АНТОВ /