Дневен ред неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш

На основание чл.28a, ал.3 от ЗМСМА, чл.30, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Макреш ще се проведе неприсъствено заседание на общински съвет – Макреш на 14.09.2020 г
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД :

1. Отмяна на Решение № 141 взето с протокол №12/30.07.2020г. и Решение №161 взета са протокол №14/08.09.2020г. на Общински съвет с. Макреш.
2. Приемане на решение за възлагане на добива на дървесина за огрев от общински имоти в землището на с. Вълчек, с. Макреш и с. Раковица, община Макреш в имот № 12557.63.185, отдел 477 „о“; имот № 12557.63.177, отдел 477 ”н”; имот № 46245.53.179, отдел 477 ”т”; имот № 62044.233.15, отдел 470 „щ”.

От 08 00 до 10 00 часа на 14.09.2020г всеки от общинските съветници може да изрази своето становище, както и да предложи изменение и допълнение по проектите на решение, включени в дневния ред. Становищата и/или предложенията ще бъдат предоставени на общинските съветници и гласуването им ще бъде отразено в протокола от неприсъственото заседание на ОбС- Макреш.
Предадените в срок становища ще бъдат включени в протокола от неприсъственото заседание на ОбС – Макреш.

Материалите ще бъдат предадени на общинските съветници. Гласуването на решенията ще бъде отразено под формата на таблица и подписано собственоръчно от общинските съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

………………………………./Н.Николов/