НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“

От 11.09.2020 г. до 17.09.2020г. Община Макреш обявява процедура за набиране на кандидат-потребители за предоставяне на социална услуга, „Домашен помощник” в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Кандидати, които могат да ползват социалната услуга „домашен помощник са:
• Лица, с 80,00 до 89,99% на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е определена чужда помощ.
• Хора над 65г. е в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България живеят сами и/или нямат близки и роднини , които да им оказват подкрепа, не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст и/или различни причини от здравословен характер.
Формуляри на документите за кандидатстване могат да бъдат свалени от сайта на Община Макреш на адрес: е- mail: makresh@b-trust.org
или да бъдат получени в общинска администрация Макреш, кметство с. Раковица и кметските наместничества в общината.
Необходими документи на кандидат-потребители на социални услуги:
1 .Заявление за ползване на услугата от лицето или негов законен представител /по образец/;
2. Документ за самоличност за справка;
3. Медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на кандидата/ копие от ЖК, ТЕЛК, НЕЛК/, други медицински документи, ако има такива;
4. Декларация за съгласие за ползване на личните данни на лицето от Община Макреш;
На всички кандидат потребители ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома.

Прикачени файлове