З А П О В Е Д № 115 23.06.2020 година

З А П О В Е Д

№ 115

 

23.06.2020 година

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл.63в от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс,  и във връзка с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 година за удържаване срока на обявената с решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 година извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор, Заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 година и Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 година на Министъра на здравеопазването

 

 

Н А Р Е Ж Д А М   :

 

 

  1. I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Макреш, считано от 23 юни 2020 година до 30 юни 2020 година:

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на  предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на  предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие.

Изключение от забраната се допуска по отношение на :

а/ присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищно и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както  за практически обучения,  изпити по практика , и за подготовката на учубната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие.В тези случаи директорът на институцията създава организация за стрикто спазване на въведените противоепидемични мерки;

б/ присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование,при условията на т.7;

2.Всички колективни и спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.;

3.При провеждане на футболни мачаове се допуска публика при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.;

4.Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет.

5.Културни и развлекателни мероприятия / театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото,творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове и други масови събирания/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито  и открито / в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други.

6.Поставянето на защитни маски за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство,покриващо носа и устата / в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти и други/ е задължително.Изключение от задължението за носене на защитни маски  за лице за еднократна и многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата / в т.ч. кърпа, шал ,шлем и др. се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

7.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II.Директора на ДГ-Макреш да съдаде организация на работа при условията на т.7 от заповедта.

III.Заповедта влиза в сила от 23.06.2020 година.

Заповедта да се сведе до знанието на заместник кмета на община Макреш, кмета на          село Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.                                                            

  

Кмет на Община Макреш:

                       

 

/ П /                 /М.Антов/

 

 

М.А/ Г.Й.