Проект НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тази наредба урежда и определя обема на животновъдната дейност, и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места на територията на община Макреш, регламентира отглеждането за лични нужди, и промишленото отглеждане на селскостопански животни, ограниченията и забраните за отглеждането им, както и осъществяването на контрол върху санитарно – хигиенното състояние в населените места.
(2) В границите на регулация на населените места на територията на Община Макреш е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди.
(3) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на община Макреш, се извършва извън границите на регулация на населените места, съгласно разпоредбите на Наредба № 44 от 20 април 2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(4) Контролът се състои в:
1. Определяне местоположението и изграждането на лични стопанства;
2. Определяне на допустимия брой животни за отглеждане в населените места;
3. Спазване на изискванията за промишлено отглеждане на селскостопански животни;
4. Спазване на санитарно-хигиенните изисквания определени в държавните нормативни актове;
5. Осъществяване на превантивен контрол за незамърсяване на водите, въздуха, почвите и биоразнообразието;
6. Съблюдаване за недопускане на дискомфорт на жителите в Община Макреш.
(5) Наредбата не се отнася за отглеждане на животни – компаньони, домашни любимци и лицензирани приюти за безстопанствени животни.
Чл.2. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството.
Чл.3. Отглеждането на всички останали животни, за които се изисква специално разрешение от РИОСВ (охлюви, земноводни, влечуги, калифорнийски червеи и др.), се извършва след получаване на съответното разрешително.
Чл.4 Наредбата регламентира реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Макреш, както и взаимоотношенията между общинската администрация, собствениците на животни и институциите имащи отношение по отглеждането на животни в лични стопанства или промишлени животновъдни ферми.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ,
КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Чл.5 Кметовете и кметските наместници в общината:
1. Съдействат за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
2. Районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
3. Предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани, на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма, и по програмите за надзор, и ликвидиране на болестите по животните;
4. Предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
5. Контролират поддържане и възстановяване на санитарно – хигиенното състояние в населените места;
6. Осъществяват контрол на допустимия брой животни, в населените места;
7. Контролират изграждането и разполагане на промишлени, и лични стопанства, в и извън регулацията на населените места;
8. Контролират недопускане състояние на дискомфорт на жителите на Общината.
Чл.6 Кметът на Общината, кметовете на населените места и кметските наместници, съгласуват дейностите по поддържане и управление на санитарно- хигиенното състояние в населените места, местоположението и изграждането на промишлените, и лични стопанства в и извън населените места, опазване на околната среда, и обществените норми с държавните институции, които имат отношение по дейностите, засегнати в тази наредба.
Чл.7(1) Кметовете на населените места определят със заповед маршрути за движение на животните при извеждане на паша, както и пунктовете за събирането им.
(2) Кметовете на населените места следят за законосъобразното ползване на пасищата и мерите, определени за общо и индивидуално ползване въз основа на решение на Общински съвет – Макреш.
(3) Неспазването на определените със заповедта по ал.1 маршрути и места за събиране на животни, както и незаконосъобразното ползване на мери, и пасища представлява административно нарушение.
Чл.8. При изпълнение на задълженията по чл. 6 и чл.7 от настоящата наредба, Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, кметовете на кметства или кметските наместници съгласуват действията си с органите на РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, МВР и други органи и институции, при необходимост.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ,
И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.9 Физическите и юридическите лица в населените места имат право:
1.Да изграждат лични стопанства, като спазват изискванията на ЗУТ и критериите на НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
2.Да отглеждат животни за лични и промишлени нужди, като броят им се ограничи до определения в горецитираната наредба минимум.
Чл.10 Физическите и юридическите лица в населените места на територията на Община Макреш са длъжни да:
1. Изграждат лични стопанства в съответствие със ЗУТ и съгласуват с Община Макреш инвестиционните си намерения;
2. Спазват регламентирания брой животни, в регулационните граници на населените места, определен в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;
3. Предотвратяват и ограничават замърсяването на околната среда, следствие отглеждането на животни;
4. Опазват околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защитата на здравето на хората;
5. Запазват комфорта на живот на жителите на населените места в община Макреш.
Чл.11 Собствениците на селскостопански животни осигуряват места в своя имот за временно съхранение на оборската тор, като площадката за съхранение е на минимум 10 метра от жилищни сгради и при спазване на сервитутите по чл. 14, ал. 1 от ЗУТ. Торта се изнася минимум три пъти в месеца, а през летния сезон минимум веднъж седмично.
Чл.12 Площадките, на които ще се съхранява оборски тор и отпадъчните води от животновъдния обект, не трябва да създават възможности за отделяне на отровни и вредни емисии в атмосферния въздух, и проникване на същите в почвата и особено в подпочвените води.
Чл.13 Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните си, да ги предпазват от болка и страдание, да не ги изоставят и да ги отглеждат така, че да бъдат спазени всички условия за хуманно отношение към животните, условията на ЗЗЖ и ЗВД.
Чл.14 Собствениците на селскостопански животни са длъжни да ги извеждат и прибират до, и от събирателните пунктове, определени със заповед на кмета на населеното място или кметския наместник.
Чл.15 Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си стопанства са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района, да изпълняват зоохигиенните, ветеринарно-санитарните, санитарно-хигиенните изисквания, изискванията на ЗУТ и всички други нормативни документи, уреждащи тази дейност.
Чл.16 Собствениците на селскостопански животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да организират борба срещу гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от МЗ и МОСВ.
РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА

Чл.17 При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в лични стопанства в регулацията на населените места, да се осигуряват следните условия:
1. Отстоянията до регулационните граници на стопанските сгради да са съгласно условията на чл. 42, чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ, при минимум 10 метра от съседни жилищни сгради. Посочените отстояния могат да бъдат намалени, при представяне на нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;
2. Да има изградени водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;
3. Да има изградено помещение за съхраняване на фуражите;
4. За сградите, в които се отглеждат животни да има одобрени проекти и издадено строително разрешение, съгласно ЗУТ;
5. Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или в утаечни шахти, когато няма изградена канализация, Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Наредба № 9 за ползване на водоснабдителните и канализационни системи;
Чл.18 (1) Не се разрешава отглеждането на повече от определените бройки и видове животни, посочени в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти в регулацията на населеното място. Всеки стопанин, който отглежда повече от допустимия брой животни е задължен да представи в общинска администрация Макреш нотариално заверена декларация за съгласие от всички собственици на съседни урегулирани поземлени имоти. Когато съседен имот е общинска собственост е необходимо писмено съгласие от кмета на населеното място.
(2) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.
(3) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с предпазни престилки.
Чл.19 Всяко лично стопанство трябва да има:
1. Регистрация /номер на животновъден обект/ по реда на ЗВД;
2. Сключен договор с ветеринарен лекар за извършване на мероприятия, предвидени в държавната профилактична програма;
3. Дневник за вписване на всички проведени лечебно-профилактични мероприятия;
4. Регистър на животните в животновъдния обект, в който се вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни. За всяко новозакупено, заклано и новородено животно, личните стопани уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар в срок от 3 дни.
Чл.20 Стопаните трябва незабавно да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ територията на Общината. Умрелите животни и птици от личните стопанства се обезвреждат в екарисаж. При липса на действащ екарисаж, собствениците на селскостопански животни подават заявление по образец до кмета на общината, че желаят труповете на животните да бъдат обезвредени по реда на Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС. След разглеждане на заявлението, комисия към Общината определя терен и метод за обезвреждане на труповете, като терена е отреден предварително за всяко населено място от общината.
Чл.21 На територията на Община Макреш, физическите и юридически лица-собственици на селскостопански животни са длъжни:
1. Да спазват изискванията за отглеждане на селскостопански животни, съгласно действащото законодателство на Република България;
2. В границите на регулация на населените места да отглеждат селскостопански животни само за лични нужди до максимално допустимия, в зависимост от вида, и брой, определен в тази наредба;
3. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените им нужди, според вида и породата им, а именно:
а) пространство за настаняване и оборудване, отговарящи на физиологичните и поведенческите особености на животните;
б) подходящ микроклимат – помещенията да са с подходяща температура, влажност и движение на въздуха, проветряване и осветление;
в) необходимите количества подходяща храна, вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) необходимото пространство и свобода на движение;
е) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;
4. Да ги обезпаразитяват, ваксинират и да им осигуряват редовно профилактично и ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване;
5. Да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание;
6. Да осигуряват наблюдение върху здравословното им състояние;
7. Да предприемат всички мерки за предотвратяване неконтролирано напускане на границите на имота от животните.
Чл.22 (1) Собствениците на селскостопански животни (ЕПЖ, ДПЖ, Свине и еднокопитни) са длъжни да предоставят животните си за идентификация по реда на ЗВМД и да регистрират в Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ животновъдните си обекти.
(2) Собствениците на животни по ал.1 от наредбата са длъжни да ги идентифицират чрез поставяне на Индивидуален идентификатор одобрен от БАБХ и/или ветеринарномедицински паспорт, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните – Видин.
(3) Забранява се транспортирането на селскостопански животни да се извършва на територията на община Макреш, без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитни животни – и с ветеринарномедицински паспорт.
(4) Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди в специализирани, лицензирани транспортни средства, а болни животни или животни, които са били в контакт с болни животни, само с писмено разпореждане на ветеринарен лекар.
Чл.23 Забранява се:
1. Изхвърляне на отпадъци от животновъдството на неразрешени за това места;
2. Движението на животни без придружител в населените места;
3. Замърсяване на терени и улици за обществено ползване с отпадъци от животните (фекалии);
4. Пасищно отглеждане на свине;
5. Пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, сметища, гробищни паркове, сервитута на пътищата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи места, както и безстопанственото им пускане в границите на населеното място;
6. Клане на животни в личните стопанства за търговия и снабдяване на обществените заведения;
7. Клането на животни за собствени нужди на домакинствата на уличните платна, тротоари, зелени площи и др., извън имотите;
8. Депонирането на оборска тор в чертите на населеното място и извън населеното място на имоти общинска и държавна собственост;
9. Отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички съсобственици;
10. Отглеждането на животни в имоти, намиращи се в близост до паметници на културата;
11. Отглеждането на животни в имоти на територията на населените места на община Макреш, които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/;
12. Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска или държавна собственост, в границите на населените места и извън тях;
13. Замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти;

РАЗДЕЛ V
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ

Чл.24 (1) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън строителните граници на населените места в Община Макреш, като се извършва в сгради, предназначени за отглеждане на съответния вид животни.
(2) В обекти, които не отговарят на изискванията за индустриално отглеждане на съответния вид животни, е допустим следният обем:
1. ЕПЖ – до 9 бр. с приплодите до едногодишна възраст;
2. ДПЖ – до 50 бр. с приплодите до шестмесечна възраст;
3. еднокопитни – до 10 бр. с приплодите им до едногодишна възраст;
4. прасета за угояване – до 5 бр. или 1 свиня – майка с приплодите;
5. зайци – до 120 бр.;
6. птици – до 350 бр. кокошки носачки; до 500 бройлера или подрастващи птици от други видове.
(3) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва само в обекти, регистрирани в БАБХ, по реда на чл. 137 от ЗВМД.
(4) Местоположението на обектите за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел да се съгласува с РЗИ – Видин.
Чл.25 (1) Обекти за отглеждане на селскостопански животни в обем, надвишаващ този по чл. 24, е допустимо само извън строителните граници на населените места. По изключение е допустимо промишлено отглеждане на селскостопански животни в сгради, въведени в експлоатация със съответното предназначение по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Отглеждане на селскостопански животни в обем, надвишаващ този по чл. 24, е допустимо и в сгради, представляващи търпими строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. За установяването на режим на търпимост следва да се докаже по предвидения в Закона за устройство на територията ред, че сградата се е ползвала със съответното конкретно предназначение преди 31.03.2001 година.
(3) Извършването на строителни работи във връзка с привеждане на животновъдните обекти в съответствие с нормативните изисквания за извършване на конкретната животновъдна дейност се разрешава по реда на Закона за устройство на територията.
Чл.26 При отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел собствениците на животновъдни обекти упражняват дейността си съобразно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и подзаконовите нормативни актове към него.
Чл.27 Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел са длъжни да спазват съответните разпоредби от настоящата наредба.
Чл.28 Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни, които се предлагат на пазара, се определят като ферми и се регистрират по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ
С ПРОМИШЛЕН ХАРАКТЕР
Чл.29 Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат разположени извън регулацията на населеното място. Извън урбанизираните територии се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешение на административните органи /Община, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, БД /и при изпълнение на съответните разпоредби по ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗООС, ЗВ.
Чл.30 (1) Животновъдните обекти с промишлен характер трябва да бъдат регистрирани съгласно ЗВД. На селскостопанските животни, отглеждани в обектите се осигуряват помещения с подходящо оборудване,съобразено с техния вид,порода,възраст и подходяща жизнена среда и да отговарят на изискванията на Наредба № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .
(2) Теренът за изграждане на животновъдни обекти да бъде избран и да отговаря на условията на чл. 3 от Наредба № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти на МЗХ .
(3) Помещенията за отглеждане на свине и оборудването в тях трябва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Наредба № 21 от 14.12.2005 година /изменена и допълнена на 08.07.2011 година/ за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине на МЗХ .
Чл.31 При промишлено отглеждане на селскостопански животни в извън урбанизираните територии се изграждат необходимите пречиствателни съоръжения и се съблюдават изискванията на ЗООС.
Чл.32 Собствениците на животновъдните стопанства провеждат дезинфекционни, дезинскционни и дератизационни мероприятия.

РАЗДЕЛ VІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.33 Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на Община Макреш, кметовете на населени места, кметски наместници или упълномощените от тях длъжностни лица. При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл.34 Контролните органи по чл. 33 извършват проверка по сигнали и жалби от граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, само след като същите бъдат подадени писмено и заведени в деловодството на Общината.
Чл.35 (1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими имоти, в които се отглеждат животни. В случаите на отказ от страна на собственика на имота за извършване на проверка, се изисква със съдействие на органите на РУ на МВР-гр. Кула .
(2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от Кмета на община Макреш.
(4) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се обжалват по реда на АПК.
Чл.36 При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура – Видин..
Чл.37 (1) На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба от 50 до 500 лв., а при повторно нарушение глоба от 150 до 1000 лева.
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер до 5000 лева.
Чл.38 (1) При повторно нарушение от същия вид, размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява, а при следващо нарушение санкцията е в петорен размер.
(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл.39 Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 100 до 300 лева.
Чл.40 Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай, че за същото нарушение не е предвидено наказание в друг висшестоящ нормативен акт.
Чл.41 За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1.„Селскостопански животни“ са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, пчели, птици и риби, отглеждани и развъждани за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за трудова дейност.
2.„Животновъден обект“ е всяко териториално обособено място, на което се отглеждат селскостопански животни.
3.„Собственик на животновъден обект“ е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността и/или правото на ползване върху обекта.
4.„Лично стопанство“ е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация.
5.„Отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни в обем съгласно чл. 4а, ал. 1, от Наредба № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
6.„Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по 4а, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
7.„Зоохигиени изисквания“ са изисквания за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.
8.„Животновъден обект с промишлен характер“ е обект, в който се отглеждат животни над определеният брой, посочен в чл. 4а от НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
9.„Идентификация на животно“ е характеризирането му по неговата маркировка,
паспортни и регистрационни данни;
(2) Използвани съкращения:
БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните;
РЗИ – Районна здравна инспекция;
РИОСВ – Районна инспекция по околната среда и водите;
МОСВ – Министерство на околната среда и водите;
ЗУТ – Закон за устройство на територията;
ЗВ – Закон за водите;
ЗВД – Закон за ветеринарно медицинска дейност;
БД – Басейнова дирекция;
ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи;
ЗООС – Закон за опазване на околната среда;
МЗХ – Министерство на земеделието и храните;
ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания;
ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Макреш се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 година /изменена и допълнена на 21.01.2020 година/ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината, кметовете на населени места и кметски наместници.
§ 4. Наредбата е приета с Решение №….. от Протокол №…… от ……………………. на Общински съвет – Макреш.
§ 5. Привеждането на личните стопанства в съответствие с изискванията на тази Наредба да се извърши в срок от шест месеца от влизането й в сила.